Obchodní podmínky a reklamační řad

Obchodní podmínky a reklamační řad prodeje vstupenek prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz

1. Společnost 420on.cz s.r.o., se sídlem Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 276 23 793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 119651 (dále jen „Společnost“), je zprostředkovatelem mezi pořadatelem akce a zákazníkem (divákem) a není odpovědná za neúspěšné nebo zrušené akce, změny termínů konání akcí, zpoždění, kvalitu, a další problémy související s organizováním akcí. Odpovědnost v těchto věcech nese pořadatel akce(„Pořadatel“).

Společnost není pořadatelem kulturních ani jakýchkoli jiných akcí (dále jen „Akce“). Společnost prodává vstupenky jménem a na účet Pořadatele. Společnost neurčuje ceny ani podmínky prodeje vstupenek, včetně určení umístění osob (určení míst k sezení). Práva a povinnosti vztahující se k nákupu vstupenek musí být určené a zveřejněné Pořadatelem. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za obsah, změnu a provádění těchto práv a povinností. Společnost nenese odpovědnost za vrácení peněz za vstupenky vrácené, zničené, ztracené, odcizené nebo poškozené.
Zákazník je povinen nároky z výše uvedeného uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.

Veškeré nároky týkající se Akce ve vztahu k organizaci, obsahu, kvalitě, reklamě a dalším je zákazník oprávněn uplatnit pouze přímo u Pořadatele.

2. Vstupenky je možné zakoupit elektronicky prostřednictvím webového portálu nebo rezervované vstupenky zakoupit v kanceláři informačního portálu 420on.cz na adrese: Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Společnost má právo kdykoli omezit počet vstupenek zakoupených/rezervovaných pro jednu osobu prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz a také má právo na přerušení transakce na nákup takového počtu vstupenek, který překračuje povolené množství, a dále si Společnost mimo jiného vyhrazuje právo zrušit rezervaci vstupenek při spekulacích se vstupenkami – při každodenním prodloužení rezervace u více než 4 vstupenek. Před zrušením rezervace technický specialista Společnosti odešle zákazníkovi e-mail s oznámením o zrušení rezervace a se žádosti o kontaktovaní technického specialisty Společnosti.

Zákazník obdrží zakoupenou(é) vstupenku(y) prostřednictvím webového portálu
tickets.420on.cz po zaplacení. Zákazník má právo zarezervovat vstupenky prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz. Rezervací se rozumí předběžná rezervace místa na akci (právo zúčastnit se akce). Rezervované vstupenky musí být zaplacené ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní případ technickým specialistou Společnosti, automatická doba rezervace vstupenky(ek) je 20 minut.

Zrušení rezervace zákazníkem po provedení rezervace není možné.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění („Občanský zákoník“), nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

3. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek nebo dodání vstupenek prostřednictvím webového portálu jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze a v případě dodání vstupenek e-mailem do 3 pracovních dnů elektronickou poštou na e-mailovou adresu tickets@420on.cz . Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší obsluha prodejního místa okamžitou reklamací. Obsluha prodejního místa podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou vstupenku zrušit, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

4. Pokud je událost zrušena, odložena, nebo se změní místo, čas atd., servisní poplatek nebude zákazníkovi vrácen, protože tato služba byla již skutečně poskytnuta. Peníze za vstupenky na neuskutečněné událostí vrací Pořadatel, pokud není uvedeno jinak. V případě zrušení Akce bude na webových portálech 420on.cz a tickets.420on.cz poskytnuta informace o tom, že Akce byla zrušena.

Společnost je oprávněná vracet vstupné uhrazené zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného Společnosti ze strany Pořadatele udělen, mohou zákazníci uplatňovat své nároky přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě Společnosti, na webovém portálu, anebo formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailovou adresu tickets@420on.cz .

V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně Pořadatel zrušené Akce. Zákazníkům nebudou vráceny částky uhrazené za platbu kartou.

5. Prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz lze uvést odkazy na informace poskytnuté na internetu ze zdrojů třetích stran. Vzhledem k tomu, že Společnost nekontroluje tyto webové stránky a informace na nich obsažené, neodpovídá za přesnost a spolehlivost těchto informací. Jakékoliv použití webu tickets.420on.cz, jeho obsahu a dat pro nezákonné účely, a také za účelem prodeje nebo dalšího předprodeje vstupenek, pro reklamu nebo jiné činnosti s cílem získat příjem, včetně zprostředkování v oblasti prodeje vstupenek („Zakázané jednání“), je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

V případě, že se zákazník dopustí Zakázaného jednání na portálu tickets.420on.cz, si
Společnost vyhrazuje právo takovému zákazníkovi zakázat využívání portálu tickets.420on.cz a/nebo jednostranně odstoupit od smlouvy o koupi vstupenky(ek) s tímto zákazníkem, kdy odstoupení je účinné jeho oznámením zákazníkovi na jím uvedenou emailovou adresu.

6. Využíváním portálu tickets.420on.cz zákazník potvrzuje, že:
- je zletilou fyzickou osobou, která nemá omezenou svéprávnost a je plně právně způsobilá pracovat se zdroji na internetu nebo se jedná o právnickou osobu, jejíž zástupce je oprávněn pro práci s tickets.420on.cz při zastupování uvedené právnické osoby;
- splňuje všechny podmínky práce s portálem tickets.420on.cz, které jsou uvedeny na internetové adrese http://420on.cz/user_agreement;

7. Společnost si vyhrazuje právo účtovat si servisní poplatek za zprostředkování prodeje vstupenek nebo změnit ceny vstupenek po dohodě s Pořadatelem. Společnost má právo při prodeji vstupenek poskytovat zákazníkům za poplatek další doplňkové služby. Částky přijaté za doplňkové služby poskytnuté zákazníkům Společností jsou vlastním příjmem Společnosti.
8. Společnost nekontroluje, zda je osoba předkládající vstupenku osobou, která vstupenku zakoupila a nenese žádnou odpovědnost za případné škody tím způsobené. Jedna vstupenka je platná pouze pro jednou osobu. Odpovědnost za neporušený stav vstupenky nese zákazník. Při návštěvě Akcí na základě vytištěné vstupenky je zákazník považován za přihlášeného po prvním prokazovaní Pořadateli a/nebo naskenování vstupenky čtečkou vstupenek. Vstupenky s identickým čárovým kódem nejsou pro Společnost právně relevantní.

Společnost neodpovídá za pravost a identifikaci vstupenek, které byly zakoupené na neznámém místě (ne v kanceláři informačního portálu 420on.cz a/nebo on-line prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz).

9. Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci užívání sítě 420on.cz, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které zákazník v rámci užívání sítě 420on.cz vědomě poskytne.

Osobní údaje Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je Společnost oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu zákazníka.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na portálu tickets.420on.cz nebo při jiném využití služeb prodejní sítě Společnosti uděluje zákazník společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů, a to též za účelem vyhodnocování fungování portálu Společnosti, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Zákazník uděluje Společnosti souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování. Dále zákazník souhlasí s tím, že Společnost může předat osobní údaje dalším společnosti ze své skupiny. Společnost uveřejní seznam všech takových společností na svém portálu.

Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o změnu osobních údajů anebo vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Společnost je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas či žádost o změnu lze vyslovit zasláním emailu na e-mailovou adresu: tickets@420on.cz .

10. V případě, že mezi Pořadatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a Pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Společnost si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.
Aktualizace těchto obchodních podmínek Společností budou oznámeny zveřejněním příslušných informací na oficiálních stránkách informačního portálu Společnosti, tj. 420on.cz.

12. Spory podle těchto podmínek budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky.
13. Tyto Obchodní podmínky platí od 25.5.2018.

V Praze, 25.05.2018, 420on.cz s.r.o.